Прием в ДГ "Детелина"

При приемане на детето в детското заведение ,родителят представя: 

 - Заявление /по образец/ до Директора на ДГ "Детелина"

 - Удостоверение за постоянен адрес на един от родителите в Община Божурище

 - Удостоверение за постоянен адрес на детето в Община Божурище.

 - Акт за раждане на детето, които се сверява и се връща;

 - Необходимите пълни медицински изследвания и задължителните за възрастта имунизации.

Заявление за прием в ДГ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ